Условия за ползване

Условия за ползване

 

1. ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА FitatHome.bg

 

Настоящият документ представлява правно съглашение между Вас лично („Вие“) и Уеб Вижън 1 ЕООД, ЕИК: 203056369, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. Симеоновско шосе 33, ет.2 , имейл адрес: office.fitathomebg@gmail.com и телефон: 088 20 700 20.

Уеб Вижън 1 ЕООД администрира платформата Fit@Home , под формата на сайта FitatHome.bg. Уеб Вижън 1 ЕООД щe бъде наричано за краткост по-долу FitatHome.bg.

Уеб Вижън 1 ЕООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България с ЕИК 203056369, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. Симеоновско шосе 33, ет.2 , имейл адрес Info@gmail.com и телефон: 088 20 700 20

FitatHome.bg изразява волята си да сключи договор с Вас, с който да Ви предостави право да използвате Платформата и включеното в нея Съдържание само по начините, предвидени по-долу, във Ваша полза, само при следните кумулативни условия:

1/ Вие сте Потребител на FitatHome.bg и сте приели Общите условия, съгласно които имате право да използвате Платформата на FitatHome.bg по начините, предвидени в тях;

2/ Договорът между Вас и FitatHome.bg е в сила.

Вашето приемане на Общите условия става посредством регистрацията Ви в Платформата и чрез натискане на посочения по-долу бутон „РЕГИСТРИРАМ СЕ“, с което се счита, че Вие приемате да бъдете обвързан/а от Общите условия. Всяка друга форма на инсталиране, активиране или употреба на Платформата или на нейното съдържание, респ. части от съдържанието й, ще се счита също за приемане на Общите условия, като в този случай FitatHome.bg си запазва правото да изисква прекратяване на използването на Платформата, респ. на съответната част от нейното Съдържание, от страна на съответния ползвател.

 

2. ДЕФИНИЦИИ

 

а) „Потребител“ – физическо лице на или над 18 г, юридическо лице или друго правно образувание, което получава достъп до Съдържанието чрез комуникационните средства, предоставени от FitatHome.bg, прави регистрация и сключва договор за достъп до съдържанието на Платформата FitatHome.bg с Уеб Вижън 1 ЕООД.

 

 б) “Платформа“ означава онлайн система за провеждане на спортни тренировки на живо с включеното в нея Съдържание, а именно: видео, коментари и дискусии, добавени от потребители, снимки. Съдържанието в Платформата се създава от Треньори, които определят сами честотата и качеството на услугата, която предлагат. Видът на Платформата и нейното структуриране или Съдържание се определя по преценка на Титуляра и може да бъде обект на промяна – резултат от решение на последния.

в) „Съдържание“ означава всички данни, видеозаписи, звукозаписи, текст, музика, звук, тонове, фотография, графика, видео, съобщение, таг или друга материална или друга цифрова информация, включени в Платформата.

г) „Услуга/и“ на Платформата включва/т:

- получаване на достъп до предоставяните през уеб браузър информационни ресурси/данни/съдържание на Платформата след регистрация и/или заплащане на дължимото възнаграждение;

- възможност за участие чрез коментари в Платформата;

- възможност за създаване и персонализация на потребителски профили посредством регистрация;

- възможност за ползване на платени услуги;

- получаване на email бюлетини.

д) „Треньор“ означава физическо или юридическо лице, което създава основното Съдържание в Платформата под формата на видео с различни спортни тренировки на живо или запис.

3. ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ И ЗАПАЗВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА

а) Съдържанието на Платформата, Софтуерът и Документацията са предмет на разрешение за използване, а не на продажба. Разрешението за използване на Съдържанието на Платформата зависи от плащането на приложимото възнаграждение, ако такова се дължи.

б) FitatHome.bg е носител на всички права върху Платформата, Съдържанието и Софтуера и всички копия, които са защитени от закона и приложимото международно законодателство, спогодби и конвенции, относно правата на интелектуална собственост, включително търговската тайна.

в) Ползвателят се съгласява да използва адекватни средства, за да защити Съдържанието на Платформата от непозволена употреба, копиране, разпространение или публикуване. FitatHome.bg си запазва всички права, които не са изрично предоставени по силата на настоящите Общи условия, включително правото да променя и подобрява Платформата. FitatHome.bg не предоставя на Потребителя изрично или косвено право върху интелектуалната собственост, патентите, търговските марки или информацията, която е търговска тайна на FitatHome.bg или неговите лицензодатели.

4.  ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПРАВА

а) Съгласно настоящите Общи условия, FitatHome.bg предоставя на Потребителя лично, неизключително, ограничено, непрехвърлимо право на използване на част от Съдържанието на Платформата и по-конкретно – право върху включените в Платформата тренировки на живо, както и друг вид материали за спортуване, като разрешава на Потребителя да осъществява позволената употреба съгласно Общите условия.

б) Предоставеното право по-конкретно включва: право на Потребителя да използва Съдържанието на Платформата единствено за лична употреба и в съответствие с Обхвата на използването съгласно т.5 от тези Общи условия. Всички пароли или информация за контролиран достъп, осигурени от FitatHome.bg, са конфиденциална информация, за чието опазване отговорност носи единствено Потребителят. Препоръчително е използването на последна версия на интернет браузъра.

5. ОБХВАТ НА ИЗПОЛЗВАНЕТО

5.1. Регистрация

a) Регистрацията в Платформата е условие за ползване на Съдържанието на Платформата

б) Всеки Потребител има право на една регистрация /с един профил/. При установяване на повече от един профил /акаунт/, регистриран от едно лице, FitatHome.bg има право да изтрие всички профили /акаунти/ на съответния потребител, без да дължи заплащането на обезщетения, неустойки и да дължи връщане на получени суми от съответния Потребител, респ. от изтритите профили /акаунти/.

в) В случай на установяване от страна на FitatHome.bg на ползване на регистриран профил от повече от един потребители, FitatHome.bg има право да блокира профила и да изтрие всички активи, точки или други, натрупани на съответния профил. Отговорността за ползването на профил се носи от Потребителя, като последният ще носи отговорност по силата на Общите условия.

г) Регистрацията е безплатна. Регистрационната форма е част от настоящите Общи условия.

д) При регистрация Потребителят се задължава да попълни формата за регистрация, посочена в Платформата. Данните, които се попълват, са както следва:

 • Имейл

 • Парола

е) С акта на регистрация се счита, че настоящите Общи условия са приети и подписани.

ж) След регистрацията и подписването на Общите условия Потребителят:

ж.1. С цел осигуряване на възможност за персонализация на профила, допълва профилните си данни чрез избор на: име, профилна снимка; пол; рожден ден; град

ж.2. има право да сключи договор за услуга – да гледа видео тренировки на живо след заплащане на дължимите суми към Титуляра;

ж.3. участва в дискусии под видео тренировките, както и да пише коментари;

ж.4. използва всички останали функционалности на Платформата;

5.2. Заплащане за абонамент

а) Всеки Потребител има право да сключи договор за допълнителна услуга – абонамент чрез интернет до включените видео тренировки в Съдържанието на Платформата срещу заплащане на определена сума за определен пакет от тренировки.

б) Информация за начина на плащане и за отделните видове абонаменти е обявена на: https://fitathome.bg/pricing

в) Потребителят може да избере вид абонамент и начин на плащане, с което Договорът за абонамент ще се счита за сключен за съответния период.

г) Сроковете за ползване за съответния пакет тренировки започват да текат от момента, в който е получено плащането на дължимото възнаграждение или част от него, съгласно условията за начин на плащане. Пакетът от тренировки е активен след обработване на изпратеното плащане.

Потребителят ще има право да използва закупения пакет тренировки в рамките на 6 месеца от закупуване на абонамента. В случай, че част от тренировките не се използват в този период, тяхната стойност не се възстановява.

е) Ползвателят се съгласява, че след заплащане на избраното от него възнаграждение и получен абонамент до платените от него услуги, няма право да се откаже за срока на Услугите от тяхното ползване и да претендира връщане на платеното възнаграждение. Независимо от предходното, страните се съгласяват, че в случай на отказ от страна на Ползвателя преди изтичане на срока на Предплатения период, платеното от него възнаграждение се задържа от Титуляра и служи като неустойка за упражнен отказ от настоящите Общи условия.

ж) FitatHome.bg си запазва правото да променя по своя преценка Възнаграждението за съответните абонаменти, продължителността на Предплатените периоди и ще обяви тези промени предварително на сайта на FitatHome.bg, с което Потребителят ще се счита информиран за тези промени. Промените във Възнаграждението ще бъдат в сила занапред. За нови Потребители промените ще бъдат в сила от датата на публикуването им, а за Потребители, закупили пакети, от началото на новия Предплатен период за съответния Потребител, започващ след датата на промяна на Възнаграждението. Съгласието на Потребителя се счита за дадено, ако той продължи да ползва абонамента и през новия Предплатен период след промяната на Възнаграждението. Ако Потребителят не е съгласен с промяната на Възнаграждението, може да прекрати по всяко време абонамента си, като запазва правото си да ползва заплатените услуги до края на съответния Предплатен период.

з) Ползвателят се съгласява, че при констатирано от Титуляра нарушение на Общите условия и последвало санкциониране от страна на Титуляра чрез изтриване на профила на Ползвателя, Титулярът не дължи връщане на платено от страна на Ползвателя Възнаграждение или части от него. Последното служи като неустойка за обезщетяване на вредите, причинени на Титуляра, като последният има право да претендира обезщетение и за вреди, надхвърлящи размера на платеното Възнаграждение.

и) Титулярът не носи отговорност и не дължи връщане на получено Възнаграждение в случаите на измама при извършване на плащанията /ползване на чужд мобилен телефон, чужда карта и други/ от страна на потребител. При наличието на акт на компетентен орган, установяващ измамата или злоупотребата, Титулярът има право да изтрие профила на съответния потребител, без да дължи обезщетение на същия.

й) В случай, че Потребителят е закупил предварително тренировка, която Треньорът в последствие изтрие и не се проведе, то тренировката се възстановява автоматично в профила на Потребителя.

к) Треньорът има право да не проведе тренировката, ако до 10 минути не се включи нито един потребител, в такъв случай Потребителите няма да имат право да се включат в тренировката по-късно.

5.3. Непозволена употреба

а) С изключение на предвиденото в настоящите Общи условия, Ползвателят няма право да продава, отдава под наем, да продава на лизинг, да предоставя подлицензи, да възпроизвежда, да рекламира, да разпространява, да прехвърля или споделя, да използва по какъвто и да било друг начин /включително чрез преработка, превод и други/ Съдържанието на Платформата, Софтуер и Документация или части от тях. Ползвателят няма право да предоставя достъп до Платформата, Софтуера и Документацията.

б) Ползвателят няма право да превежда, преработва, адаптира и да внася други изменения в Платформата, нейното Съдържание, Софтуера или Документацията, или части от тях, включително и за отстраняване на грешки.

в) Ползвателят няма право да прави копие или копия на цялото или на части от съдържанието на Платформата, на Софтуера и Документацията, включително за архивни цели.

г) С изключение на предвиденото в настоящия Договор, Ползвателят няма право да разпространява код (ове) за активиране, регистрационни кодове на Софтуер, лицензионни авторизационни файлове, лицензионни файлове за разработка сред трети страни без предварителното съгласие на FitatHome.bg.

5.4. Ползвателят се задължава да:

а) Спазва добрите нрави при и по време на използване на Платформата, включително, но не само – да не обижда други потребители, да не обижда, уврежда доброто име и авторитет на Платформата, Титуляра или отделни елементи на нейното Съдържание.

б) Да участва в класация, провеждана от Титуляра с натрупаните от Ползвателя точки, описани по-горе в раздел „Позволена употреба“. Класацията е на база „активност“ и не отразява пряко натрупаните знания.

5.5. При неспазване на което и да било от правилата по настоящите Общи условия, Титулярът има право да: изключи нарушителите от Платформата, да ограничи участието им в класации или други; да заличи регистрацията на съответния Ползвател; да прекрати настоящите Общи условия едностранно и без предизвестие. Преценката зависи от Титуляра.

 

6. СРОК И ПРЕКРАТЯВАНЕ

6.1. Правата по това съглашение влизат в сила считано от датата на приемане на настоящите Общи условия. Правата, предоставени по силата на това съглашение, ще продължат до:

 •  момента, в който Ползвателят избере да преустанови използването на Платформата, Софтуера и Документацията чрез формата за изтриване на профила;

 • момента, в който Титулярът по своя преценка прекрати съществуването или функционирането на Платформата; или

 • прекратяване на ползването от някоя от страните по Общите условия поради нарушение, което не е отстранено в едномесечен срок, считано от писменото уведомление на другата страна, освен когато прекратяването е незабавно, защото природата на същественото нарушение не позволява то да бъде отстранено.

6.2. При прекратяване Ползвателят е длъжен да: а/ преустанови достъпа и използването на съдържанието на Платформата, Софтуера и Документацията; и б/ да деинсталира, отстрани и унищожи целия Софтуер и Документация и всички цели или частични копия, модификации или слети части под всякаква форма.

6.3. При преустановяване на използване на услугата от Ползвателя чрез формата за изтриване на профила Титулярът изтрива информацията, получена директно от Ползвателя или в резултат на използването на Платформата, Софтуера и Документацията от Ползвателя в срок не по-дълъг от две седмици.

6.4. Независимо от причината за прекратяване, Титулярът не носи каквато и да било отговорност към Ползвателя или трети лица, включително за преки или косвени вреди, причинени неудобства, закупуването на допълнителни продукти на трети лица и други.

6.5. Титулярът си запазва правото да прекрати поддържането на Платформата и Софтуера по всяко време, като обяви това на Платформата, в случаите на настъпване на форсмажорни обстоятелства или по разпореждане на компетентен орган на власт, или когато има опасност Титулярът да претърпи вреди във връзка с организирането и поддържането на Платформата. В тези случаи на Ползвателите не се дължи компенсация.

6.6. Титулярът има право да санкционира участници, намерили и злоупотребяващи с технически дефект в системата на Платформата. Санкционирането може да стане по преценка на Титуляра.

 

7. ОТГОВОРНОСТ

7.1. Съдържанието на Платформата, Софтуерът и Документацията се предоставят „както са" без гаранции, изрични или косвени, включително, но не само гаранции за успеваемост, продаваемост, пригодност за определена цел или друга гаранция. Титулярът не гарантира, че Платформата, Софтуерът и Документацията ще задоволят изискванията и потребностите на Ползвателя или че същите са без дефекти или грешки, устойчиви на грешки (fault-tolerant) или защитени от грешки (fail-safe) или че всички несъответствия могат или ще бъдат отстранени, както и че ползването им ще бъде без прекъсвания. Титулярът не гарантира надеждността на Платформата и Софтуера. Титулярът отхвърля всички останали гаранции или условия, от който и да е вид, независимо дали са изрични или косвени, в това число, но не само, системно интегриране и ненакърняване на правото на интелектуална собственост. Софтуерът и Документацията не са проектирани, произведени или предназначени за употреба в условия или за приложения, които могат да причинят смърт, телесна повреда, имуществени вреди или екологични щети. Всяка подобна употреба е на собствен риск и за собствена сметка на Ползвателя.

7.2. Права на Ползвателя. Цялата отговорност на Титуляра ще бъде ограничена, изцяло по преценка на Титуляра, до поправка, корекция или обработка на Съдържание на Платформата или Софтуера. Поправката, корекцията или обработката на Платформата, Софтуера или Документацията се извършват от Титуляря в обхват, обем и срок по преценка на същия. Преценката на Титуляра по настоящата клауза не може да послужи като основание за претенции или искове от страна на Ползвателя за заплащане на обезщетения или други от Титуляра. Ползвателят няма право на обезщетения, искове или други форми на претенции, произтичащи от необходимостта от или от поправки, корекции или обработки на Платформата, Софтуера или Документацията.

7.3. Титулярът не поема отговорност при неполучено плащане на Възнаграждението, ако възникналият проблем не е в системата на Платформата. Титулярът ще сътрудничи на Ползвателя за изясняване на проблема, но не е длъжен да го компенсира при проблем извън неговата система.

7.4. Съобщенията, разпращани чрез системата на Платформата, не са анонимни и при спорове или съмнения за нерегламентирани потребителски действия, тези съобщения могат да бъдат преглеждани от Титуляра. Титулярът не взима отношение и не носи отговорност при продажби на потребителски акаунти между потребители срещу реален паричен еквивалент, нито при измами, възникнали по този път, но си запазва правото да санкционира потребители при подобни спорове по начините, предвидени по-горе, спрямо участващите в спора лица Титулярът не взима отношение при кражба на данни за достъп до потребителския акаунт, когато самият потребител доброволно ги е предоставил или въвел в някакъв вид злонамерен софтуер.

8.  ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

8.1. Отказ от отговорност за определени видове отговорност. FitatHome.bg не носи отговорност пред Ползвателя за разходите за доставяне на услуги; пропуснати ползи; пропуснати продажби или разходи; инвестиции; задължения, свързани с бизнес; загуби на репутация или за каквито и да е непреки, специални, случайни или последвали вреди, произтичащи от или свързани с настоящото лицензионно споразумение или с използването на Платформата, Софтуера или Документацията, без значение как са причинени, по коя теория за отговорността, независимо дали FitatHome.bg е бил уведомен за възможността за такива вреди.

8.2. Общи граници на отговорността. Ако в резултат на приложение на закон или друго нормативно изискване, FitatHome.bg бъде осъдено да заплати обезщетение, сума или им бъде наложена друга форма на отговорност, общата отговорност на FitatHome.bg, посочена тук, поради всякакви основания за действия от всякакъв вид, включващи, но не ограничаващи се до договор, закононарушение (вкл. небрежност), ограничена отговорност, нарушаване на гаранция, неправилно тълкуване или други, няма да надхвърля размера на една месечна такса, заплатена от Ползвателя по силата на този Договор за Платформата, Софтуера или Документацията съгласно настоящите Общи условия. Ако предоставянето на съдържанието на Платформата, Софтуера и Документацията са безвъзмездни, отговорността се носи от Ползвателя.

9. СЪБИРАНЕ, ИЗПОЛЗВАНЕ, ОБРАБОТКА, ПРЕНАСЯНЕ, СЪХРАНЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

9.1. Титулярът обработва личните данни на Ползвателя съгласно Политиката за защита на личните данни на FitatHome.bg.

9.2. Обработването на личната информация от Титуляра може да бъде свързано и с разработване на нови и подобряване на съществуващите продукти и Услуги; запознаване с правни и регулаторни изисквания; предоставяне или изпращане на Ползвателя на подобрения и актуализации или уведомления за подобрения и актуализации на Софтуера, или други продукти и услуги на Титуляра.

9.3. Титулярът има право да предоставя лични данни на Ползвателя на трети лица, с цел предлагане на качественa, бързa и комплексна услуга. Личните данни се предоставят, след като Титулярът се увери, че са взети всички технически и организационни мерки за защита на тези данни.

9.4. Титулярът има право самостоятелно, чрез трети лица или чрез автоматизирани средства, да следи поведението на Ползвателя, включително, но не само:

 

 • Изгледани видео тренировки

 • Продължителност на тренировка

 • Написани коментари или въпроси

 • Време и дата на засеченото събитие,

при използването на Платформата, Софтуера и Документацията с цел предоставянето на по-достъпни и по-атрактивни функционалности за Ползвателя.

9.5. За целите на статистиката, Титулярът има право да ползва данните, респ. част от тях, за свои цели като: вътрешни анализи; изготвяне на препоръки, изводи относно подобряване на съдържанието на Платформата или начина на нейната работа; изграждане на обобщени данни за всеки потребител с постиженията на Платформата и други.

10. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

10.1. Бъдещи актуализации. Титулярът има право да променя, развива или изменя Платформата, Софтуера и Документацията, без прeдварителното или последващо съгласие, одобрение или друга форма на волеизявление на Ползвателя, респ. потребителя.

10.2. Титулярът има право да въвежда допълнителни ограничения в предвидените в настоящите Общи условия, свързани с ползването на Платформата или отделни части от нейното съдържание, когато липсата на подобни ограничения може да доведе до нарушения на права на интелектуалната собственост на трети лица. Промените влизат в сила в деня на извършването им от Титуляра.

10.3. Промяна или прекратяване на използването. Ползвателят се съгласява, че FitatHome.bg има право, без да носи отговорност към Ползвателя или трети лица, да променя, спира, прекратява, преустановява, да налага ограничения или да изключва използването на Платформата или Софтуера по всяко време, временно или постоянно, с или без предупреждение до Ползвателя или трети лица.

10.4. Поддръжка. Без да се ограничават гореспоменатите права, FitatHome.bg си запазва правото, а Ползвателят се съгласява, че FitatHome.bg може по своя преценка, периодично да спира достъпа до Платформата, Софтуера или по друг начин да преустановява Услугите от експлоатация, в случай на установени софтуерни сривове, инсталационни актуализации както и при диагностика и други поддръжки на Софтуера.

10.5. Разпоредби за контрол на износа. Ползвателят изрично приема да не изнася, реекспортира, прехвърля или публикува Платформата, нейното съдържание, Софтуера, в цялост или частично, към трети страни, на трети лица.

10.6. Данъци, такси и транспортни разходи. Всякакви данъци или такси, като например данък продажба, данък върху доходи от използване, ДДС, митни сборове и такси или тарифи, или разходи за транспорт и обработка и други, които могат да възникнат във връзка с използването на Софтуера, се заплащат от Ползвателя или са за негова сметка.

10.7. Без косвено освобождаване от задължение. Неизпълнението на която и да е от страните за прилагане на дадена разпоредба от настоящите Общи условия не отменя задължението, произтичащо от тази разпоредба или правото на страната да прилага тези или които и да било други разпоредби от тук нататък.

10.8. Разделност. Страните се съгласяват, че ако някоя от разпоредбите на настоящите Общи условия се окаже неприложима на каквото и да било основание, тази разпоредба ще бъде ревизирана единствено до степента, необходима, за да се постигне приложимост на редакцията.

10.9. Правоприемник и приобретатели. Ползвателят няма право да възлага, предоставя подлиценз или прехвърля свои права или да делегира свои задължения по силата на настоящите Общи условия без предварително писмено съгласие от страна на FitatHome.bg и всеки опит да направи това без съгласие ще се счита за недействителен. Тези Общи условия ще бъдат обвързващи за съответните правоприемници и приобретатели на страните по настоящите Общи условия.

10.10. Действие на разпоредбите при прекратяване на Общите условия. Разпоредбите на чл. 6,7,8,9 и 10 от настоящите Общи условия ще останат в сила след изтичането или прекратяването на Общите условия.

10.11. Приложимо право. Арбитраж. Настоящите Общи условия се регулират от и са съставени в съответствие със законите на Република България без позоваване на конфликт на правни принципи. Въпроси относно интелектуалната собственост се регулират от законодателство на Република България.

Освен ако не е посочено друго в разпоредбата на всеки спор, произтичащ от или отнасящ се до настоящите Общи условия или до тяхното нарушаване, който не може да бъде решен чрез преговори, ще бъде окончателно решен чрез арбитраж – Арбитражният съд към Българската търговско промишлена палата в гр. София, съобразно с неговия Правилник – посредством арбитражен състав от трима арбитри. Тези Общи условия не се регулират от Конвенцията на ООН за Договорите за международни продажби на стоки, прилагането, на която изрично се изключва.

10.12. Цялост на Общите условия. Настоящите Общи условия съставляват единствено и цялостно споразумение между страните по отношение на предмета, посочен тук, и заменят всички предишни споразумения и уговорки между страните, отнасящи се до същия предмет. Допълнителни или различни условия, включени в поръчка или друг документ, няма да бъдат обвързващи за Титуляра.

 

  

 

 

Fitathome.bg е българският сайт за тренировки на живо, който обединява всички любители на спорта. Дава ти възможност да тренираш по всяко време и на всяко място с любимите ти треньори.

 • 1700 София, България
 • team@fitathome.bg
 • fitathome.bg